1. Membantu dalam perancangan program dan menyelaras kegiatan (kurikulum) yang dijalankan oleh sekolah , Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan.
  2. Memimpin guru menentukan dan merancang Rancangan Pelajaran Penggal / Mingguan dan lain-lain yang berkaitan dengan bidangnya.
  3. Menjalankan penyeliaan ke atas aktiviti pengajaran dan pembelajaran berserta laporan.
  4. Membimbing guru terlatih , guru yang baru dan guru sandaran dalam menjalankan tugas-tugas mereka.
  5. Menentukan bahan dan sumber pendidikan digunakan dan diselenggara dengan berkesan.
  6. Menyelaras pengurusan dan perjalanan aktiviti- aktiviti bimbingan , pemulihan, dan pengkayaan.
  7. Membantu dalam pemilihan buku Teks, bahan pusat sumber, alat pandang dengar dan bahan-bahan pendidikan lain.
  8. Menganggotai Jawatankuasa Kurikulum sekolah dan jawatankuasa lain yang diarahkan oleh Guru Besar.
  9. Membantu menjalankan kursus , taklimat , penerangan dan perjumpaan di sekolah dalam konteks perkembangan staf.
  10. Memperoleh dan menyebar maklumat terbaru mengenai pengkaedahan dan pendekatan-pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada guru.
Close Menu
× Bagaimana saya boleh bantu anda?